Avocat Bucuresti


09.07.2012 - Presedintele Basescu suspendat

In seara zilei de 09.07.2012, Curtea Constitutionala a validat suspendarea Presedintelui Basescu. Totodata, au fost respinse, ca inadmisibile si sesizarile lui Blaga si Anastase.

In aceste conditii, la 29 iulie romanii sunt asteptati la urne pentru referendum. 

27.04.2012 - A căzut Guvernul MRU

Guvernul MRU a cazut in urma unei motiuni de cenzura.

Explicația cea mai simplistă vine de la președintele PDL, Emil Boc: ”pentru că minoritarii au trădat”. Aceasta e explicația care acoperă și cea mai mică parte din adevăr. E, de fapt, o negare a propriilor slăbiciuni și probleme. O încercare de transmutare a vinovăției pe umerii altora. (sursa:

 • <"http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/cum-de-a-cazut-guvernul-ungureanu-si-de-cand-a-cazut-77911.html)" target="_blank">realitatea.net
 • 24.03.2012 - Legea Societatilor Comerciale - ultimele modificari

  Modificarile vizeaza procedurile de reorganizare a societatilor comerciale, respectiv fuziunile si divizarile si presupune simplificarea anumitor aspecte legate de aceste operatiuni.

  Va prezentam mai jos continutul actului modificator.

  Articol unic. – Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  “(3) In cazul societatilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si depunerea sa la oficiul registrului comertului in conditiile dispozitiilor alin. (2), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 2433 alin. (1)-(4).”
  2. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
  “(21) In cazurile prevazute de art. 2461 si 2462, actionarii care nu sunt in favoarea fuziunii/divizarii isi pot exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare in conditiile art. 242 alin. (2) sau, dupa caz, art. 242 alin. (21).”
  3. La articolul 215, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  “(11) In cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 2433 alin. (1)-(4).”
  4. La articolul 226 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
  “a1) in cazurile prevazute la art. 134;”.
  5. La articolul 226, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  “(11) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dispozitiile art. 134 alin. (21) se aplica in mod corespunzator.”
  6. La articolul 226, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.”
  7. La articolul 242, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 242. – (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.”
  8. La articolul 242, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu urmatorul cuprins:
  “(21) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prevazuta la alin. (2), cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.
  (22) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de fuziune potrivit alin. (21) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (21). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate.
  (23) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (21), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul de fuziune sau divizare.”
  9. La articolul 243, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “Art. 243. – (1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In vederea obtinerii de garantii adecvate, orice creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, nescadenta la data publicarii, a carei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii/divizarii, poate face opozitie, in conditiile prezentului articol.
  (2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
  …………………………………………………………………………………….
  (4) In cazul in care creditorul nu dovedeste ca satisfacerea creantei sale este pusa in pericol prin realizarea fuziunii sau daca, din examinarea situatiei financiare si operationalcomerciale a societatii debitoare/societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, rezulta ca nu este necesara acordarea de garantii adecvate ori, dupa caz, de noi garantii sau societatea debitoare ori societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut dovada platii datoriilor sau partile au incheiat un acord pentru plata datoriilor ori exista deja garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei, instanta respinge opozitia. De asemenea, instanta respinge opozitia si in cazul in care este refuzata de catre creditor constituirea, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, a garantiilor oferite potrivit alin. (5).
  (5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii, comunicata Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala, in cazul in care societatea are obligatii la bugetul general consolidat, iar aceste garantii sau privilegii au fost apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa recursului odata cu fondul.”
  10. La articolul 2432, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include, daca este cazul, si informatii referitoare la intocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispozitiilor art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care acesta trebuie depus.
  (4) Administratorii societatii divizate sau, dupa caz, ai fiecarei societati implicate in fuziune trebuie sa informeze adunarea generala a societatii lor, precum si administratorii celorlalte societati implicate in operatiune, astfel incat acestia sa poata informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor intervenite intre data intocmirii proiectului de divizare/fuziune si data adunarilor generale care urmeaza sa decida asupra acestui proiect. Obligatia de informare fata de actionari/asociati si fata de administratorii celorlalte societati implicate in operatiunea de fuziune/divizare subzista si in cazurile in care, in aplicarea art. 2461, nu este convocata adunarea generala a actionarilor/asociatilor.”
  11. La articolul 2432, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  “(5) Intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si comunicarea informatiilor prevazute la alin. (4) nu sunt necesare in cazul in care decid astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare.”
  12. Dupa articolul 2433 se introduc trei noi articole, articolele 2434-2436, cu urmatorul cuprins:
  “Art. 2434. – In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c)-e), art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.
  Art. 2435. – In cazul in care fuziunea prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatilor, nu este necesara elaborarea rapoartelor prevazute la art. 2432 si 2433 si indeplinirea cerintelor privind informarea actionarilor/asociatilor prevazute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.
  Art. 2436. – In cazul divizarii, daca actiunile/partile sociale ale fiecareia dintre societatile nou-constituite sunt repartizate actionarilor/asociatilor societatii divizate proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii divizate, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e).”
  13. La articolul 244 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “b) daca este cazul, raportul administratorilor prevazut la art. 2432 alin. (1)-(3) si/sau informarea prevazuta la art. 2432 alin. (4);
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  d) daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;”.
  14. La articolul 244, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “(2) Intocmirea situatiilor financiare prevazute la alin. (1) lit. d) nu este necesara daca societatile implicate in fuziune/ divizare publica rapoarte semestriale si le pun la dispozitia actionarilor/asociatilor, potrivit legislatiei pietei de capital, si nici in cazul in care toti actionarii/asociatii si detinatorii de alte titluri care confera drept de vot ai fiecareia dintre societatile implicate in fuziune/divizare au convenit astfel.
  (3) Societatea nu are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor la sediul sau social documentele prevazute la alin. (1), daca acestea sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator.”
  15. La articolul 244, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
  “(4) Actionarii sau asociatii vor putea obtine, la cerere si in mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. In cazul in care un actionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informatii societatea sa utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevazute la alin. (1) se pot transmite prin posta electronica.
  (5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul in care actionarii sau asociatii au posibilitatea de a descarca de pe pagina web a societatii si de a imprima documentele prevazute la alin. (1) pe intreaga perioada prevazuta la alin. (3).”
  16. La articolul 246, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 246. – (1) In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.”
  17. Dupa articolul 246 se introduc doua noi articole, articolele 2461 si 2462, cu urmatorul cuprins:
  “Art. 2461. – (1) In cazul unei fuziuni prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor societatilor implicate in fuziune, in conditiile art. 239, nu este necesara daca:
  a) fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune prevazute de art. 242 cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa produca efecte;
  b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, la sediul societatii sau pe pagina web a acesteia, documentele prevazute la art. 244 alin. (1) lit. a), c) si d). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator;
  c) unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii.
  (2) In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.
  Art. 2462. – In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:
  a) au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare prevazute la art. 242 cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;
  b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele prevazute la art. 244 alin. (1). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator;
  c) au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune, prevazute la art. 2432 alin. (4).”
  18. Articolul 2491 se abroga.
  19. La articolul 2516, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 2516. – (1) Proiectul comun de fuziune transfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.”
  20. La articolul 2516, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
  “(4) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul paginii proprii web a societatii, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, perioada care se incheie la finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator.
  (5) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (3), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa web proiectul comun de fuziune transfrontaliera.”
  21. Articolul 25118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 25118. – In cazul in care fuziunea transfrontaliera prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatii/societatilor absorbite, se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 2433.”

  20.03.2012 - Modificari pentru emiterea Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

  La inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social este obligatorie inregistrarea la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

  Procedura s-a modificat, in masura in care nu reprezentantul societatii este cel care o va indeplini ci acest lucru se va face in mod automat, prin interventia Registrului Comertului.

  Astfel, inregistrarea documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social la organul fiscal competent se efectueaza la solicitarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, prin transmiterea in format electronic a Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, completata de persoana solicitanta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzarecumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta).

  Pentru realizarea procedurii, oficiul registrului comertului transmite organului fiscal competent documentele prevazute anterior, in format .pdf, prin posta electronica, pe adresa de e-mail dedicata.

  Organul fiscal organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

  Registrul se organizeaza la nivel de adresa a spatiului si se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, si cuprinde:
  a) adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (strada, numar, bloc, apartament, localitate, judet/sector);
  b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinta (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscala);
  c) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (tipul documentului, numar si data);
  d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de inceput, data de final).

  Organul fiscal, dupa primirea prin posta electronica a documentatiei de la oficiul registrului comertului, verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

  Organul fiscal emite Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social

  Documentele emise se transmit prin posta electronica oficiului registrului comertului de la care a fost primita solicitarea.

  Pentru cererile, insotite de documentatia completa, primite de organul fiscal competent in prima jumatate a programului de lucru, documentele prevazute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comertului in aceeasi zi. Pentru cererile primite in a doua jumatate a programului de lucru, documentele prevazute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comertului cel tarziu in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare.
  Documentele primite si emise in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza de organul fiscal in format electronic.  Image:product

  daca aveti

  COMENTARII

  sau

  OBSERVATII

  cu privire la articolele publicate in aceasta pagina va rugam sa ni le trimiteti pe adresa:

  office@avocat-pantazi.ro

  si vor fi publicate pe site


  Linkuri sponsorizate

  Va prezentam partenerii nostri:

   Contabilitate, Audit, Expertiza Arad

  Diverse

   Newsletter

   Fiti la curent cu ultimele noutati. Periodic, veti primi informatii pe adresa dvs. de mail.


   Data ultimei actualizari: 27.02.2017